LM News Mars 2011
Các tin khác
Để thúc đẩy việc quảng bá sản phẩm của La Martiniquaise Việt Nam, công ty đã quyết định thiết kế một số áp phích mới cho 2 sản phẩm: Vodka Mainof và Spirit Whisky Fairness.
La MVWS tham gia hội chợ Hải Dương từ ngày 7 tháng 5 tới ngày 13 tháng 5