«La Martiniquaise Việt Nam rượu vang và rượu mạnh» (MVWS) là một công ty liên doanh Pháp-Việt được thành lập trong năm 2005 giữa 2 công ty:
- SVS La Martiniquaise Pháp: Tập đoàn sản xuất rượu lớn thứ 2 của Pháp
LM News Mars 2011