Công ty TNHH Rượu vang và Rượu mạnh La Martiniquaise Việt Nam
Số 1A Phố Cửa Đông,
Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 04 3.715.0901/02
Fax: 04 3.715.2399


Mr RAYSSAC Jean Antoine: General Director
E-mail:  j.r.consult@hcm.vnn.vn

Ms BUI Huong Giang: Director Assistant
E-mail : giang.gb313@gmail.com

Thông tin
Công ty (*)
Tên (*)
Họ(*)
Vị trí (*)
Địa chỉ (*)
Quốc gia
Điện thoại (*)
E-mail (*)
Tin nhắn :