VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Mr RAYSSAC Jean Alain
Tổng giám đốc
E-mail:  ja@rayssac.com